top of page

Algemene en Leveringsvoorwaarden GreenTecSolar

Artikel 1 Definities

1.1Algemene en leveringsvoorwaarden: onderhavige algemene en leveringsvoorwaarden.

1.2Bestelprocedure: de procedure, die de klant interactief doorloopt, om goederen/producten te bestellen.

1.3Klant: de wederpartij van GreenTecSolar met wie GreenTecSolar een overeenkomst aangaat.

1.4Overeenkomst: overeenkomst, waar de algemene en leveringsvoorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van zaken.

1.5Partijen: GreenTecSolar en klant gezamenlijk.

1.6GreenTecSolar: de partij welke zich bedient van algemene en leveringsvoorwaarden, tevens wederpartij van klant.

1.7Locatie : adres waar de installatie door GreenTecSolar is afgeleverd en geïnstalleerd

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1De algemene en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, eventuele (e- mail)

nieuwsbrieven, de website, de bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een overeenkomst.

2.2Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere

voorwaarden van klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

3.1De aangeboden goederen met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door klant kan worden

aanvaard binnen de geldigheidstermijn van de aanbod.

3.2GreenTecSolar garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is. Druk- en

zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien GreenTecSolar hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan  klant laten weten.

3.3Mocht het door technische redenen niet mogelijk zijn om tegen de aangeboden prijs de zonnepanelen te

installeren, doordat bijvoorbeeld de constructie van het gebouw het niet toelaat, dan heeft GreenTecSolar de mogelijkheid om de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.

3.4Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaande lid bedoeld, de overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt GreenTecSolar B.V er zorg voor dat -als er vooruit betaald is door de klant- de betaalde bedragen, inclusief eventuele initiële (verzend-)kosten, zo spoedig als dat voor GreenTecSolar mogelijk is, worden terugbetaald aan klant. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 30 (dertig) dagen.

Artikel 4 Prijzen en betaling

4.1Prijzen zoals genoemd zijn inclusief BTW, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen.

De prijzen zijn inclusief verzendkosten. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

4.2GreenTecSolar is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende  overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.

4.3Door de klant kunnen de verschuldigde bedragen worden voldaan door middel van betaling middels

overschrijving (via de Bank), contant, pintransactie of door automatische incasso.

Hierbij gelden de volgende voorwaarde: 

betaling na oplevering van de installatie via PIN transactie of bankoverschrijving.

4.4Indien er na de levering en installatie van de zonnepanelen en bijbehorende omvormer(s) zich een probleem

voordoet die niet te maken heeft met de monitoring, dan mag er maximaal 5% van het factuurbedrag worden achtergehouden totdat het probleem is opgelost.

4.5GreenTecSolar B.V. behoudt zich het eigendom voor van alle afgeleverde en nog af te leveren goederen, totdat de

koopprijs van de geleverde goederen geheel is voldaan.

Artikel 5 Leveringstermijn

5.1De leveringstermijnen zoals worden vermeld zijn indicatief.

5.2GreenTecSolar zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen.

5.3Indien en voor zover GreenTecSolar niet binnen 75 (vijfenzeventig) dagen de bestelde zaken aan klant kan

leveren heeft de klant het recht, nadat GreenTecSolar heeft laten weten de overeenkomst niet binnen de 

hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de overeenkomst te annuleren.

Artikel 3.3 is dan van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Herroepingsrecht

6.1Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te

ontbinden gedurende ten minste zeven (7) werkdagen.

6.2De herroeping geldt als ontbindende voorwaarde waarbij de klant recht heeft op teruggave van hetgeen reeds

betaald is. Artikel 3.3 is bij herroeping van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 Reclameren

7.1Indien en voor zover naar mening van de klant de eigenschappen van de goederen niet voldoen aan de overeenkomst treedt de klant in overleg met GreenTecSolar

7.2Indien na onderzoek van GreenTecSolar blijkt dat de eigenschappen van de goederen wel voldoen aan de overeenkomst zal GreenTecSolar met de klant in overleg treden.

7.3Indien na onderzoek van GreenTecSolar inderdaad blijkt dat de eigenschappen van de goederen niet voldoen aan de overeenkomst heeft de klant recht op een vervangende goed.

7.4Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van de goederen, wordt bedoeld de in de overeenkomst

overeengekomen prijs.

Artikel 8 Toepasselijk recht, klachten en geschillen

8.1Op de overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

8.2Indien en voor zover er sprake is van een klacht neemt klant contact op met GreenTecSolar welk contact

telefonisch, schriftelijk en elektronisch kan. Gelieve e-mailadres info@gtsolar.nl gebruiken.

8.3De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige Algemene en leveringsvoorwaarden vermeldt. Klant kan het geschil -indien en voor zover partijen er gezamenlijk niet uitkomen - voorleggen aan een daartoe bevoegde rechter, daaronder mede begrepen de Voorzieningenrechter van deze arrondissementsrechtbank, recht doende in kort geding.

Artikel 9 Garantiebepalingen

9.1GreenTecSolar neemt ten aanzien van het geleverde de fabrieksgarantie over van de fabrikant van het betreffende product; GreenTecSolar garandeert dat haar producten vrij zijn van materiaal en procesfouten gedurende een periode van 10 jaar onder normale installatie, onderhoud en gebruikscondities. Voor enkele materialen, de installatie in de meterkast en op het dak geldt een uitzondering op de garantieperiode van 10 jaar. Dit staat vermeld in uw persoonlijke offerte.

De garantieperiode start op de dag van oplevering i.c. datum van plaatsing. GreenTecSolar zal producten met een defect repareren, vervangen of op een andere manier het probleem rectificeren. De prijs van vervangen mag de originele aanschafprijs niet overstijgen. Uw factuur is tevens uw garantiebewijs. Deze garantie is gelimiteerd tot het repareren, vervangen of zo nodig terugstorten van de vervanging/aanschafprijs.

Dit zijn de exclusieve en enige rechten ontleend aan deze garantie.

Kosten veroorzaakt door het zelf demonteren en transporteren van een product met defect en transporteren en installeren van het vervangende product vallen niet onder deze garantie.

Indien binnen een periode van 10 jaar na datum installatie een beroep wordt gedaan op de opbrengstgarantie conform voorwaarden van de producent van de zonnepanelen, dan neemt de leverancier van de zonnepanelen de bijkomende kosten voor montage en levering van de vervangende panelen voor zijn rekening.

Verder omvat deze garantie niet de verliezen resulterende uit gemis van ontvangsten met betrekking tot netwerkinvoer- of subsidie tarieven voor de gegenereerde stroom. De garantie is slechts geldig indien de modules op de locatie blijven ongeacht het eigendom van de locatie. Alle installaties, reparaties en onderhoud dienen uitgevoerd te worden door gekwalificeerd personeel van een ter zake deskundig bedrijf of in overleg met GreenTecSolar BV.

De garantie is alleen van toepassing als de installatie in opdracht van of door GreenTecSolar heeft plaatsgevonden.

De garantie vervalt als inspecties van GreenTecSolar uitwijzen dat de apparatuur of modules niet goed geïnstalleerd, onderhouden, gebruikt zijn of schade hebben ondergaan door foutief gebruik, modificaties, installatie en/of verwaarloosde opslag. De garantie vervalt tevens bij ontoereikende reparaties of modificaties gedaan door derde partijen anders dan GreenTecSolar of een derde partij geautoriseerd door GreenTecSolar. 

Uitsluitingen van garantie:

· Indien de installatie en systeemcomponenten als verbindingskabels, omvormers of vergelijkbare componenten verbonden aan de producten, door derde partijen anders dan GreenTecSolar is uitgevoerd, geldt de garantie niet voor defecten.

·          Veroorzaakt door slechte bekabeling en aansluiting bij de installatie.

·          Veroorzaakt door ongekwalificeerd en/of ontoereikend personeel bij installatie.

·          Veroorzaakt door niet juiste bevestiging van de modules en/of omvormers op niet overeengekomen statische voorwaarden.

·          Veroorzaakt door niet juiste systeemconfiguratie.

·          Veroorzaakt door niet overeenkomstige transport voorwaarden.

Tevens geldt dit voor disfunctioneren:

·          Veroorzaakt door (tijdelijk) minder gunstige weer condities, waardoor product specificaties niet behaald worden.

·          Veroorzaakt door andere invloeden zoals vuiligheid op de voorkant van de module, schade door weersomstandigheden, rook, zout, water, corrosie, zure regen

·          Veroorzaakt door het niet periodiek controleren van het systeem en de aansluitingen van het systeem.

·          Veroorzaakt door het zelf meten en testen aan de installatie.

·          Veroorzaakt door het breken van het glas, glas schade en/of externe impact schade.

·          Veroorzaakt door chemicaliën, kerosine en andere stoffen of vreemde samenstellingen.

·          Veroorzaakt door natuurgeweld als, aardbevingen, tornado’s, vulkaanuitbarstingen, overstromingen, lawines, vorst, hagel en sneeuw schade en/of vliegende objecten, bliksem inslag, vandalisme, diefstal en andere onvoorspelbare evenementen.

·          Resulterende uit gebruik dat buiten de technisch toegestane specificaties valt, zoals de maximale omgevingstemperatuur.

Limiet van de garantie:

·          De garantie is gelimiteerd tot de volgende componenten: bevestigingsmateriaal, modules, kabels en omvormer.

·          Als de module en/of omvormer verder geïntegreerd of gemodificeerd wordt vervalt onmiddellijk de garantie.

·          Bij schade of een andere gebeurtenissen is de op GreenTecSolar te behalen schade gelimiteerd aan de aankoopprijs.

Garantie eisen:

·          GreenTecSolar accepteert geen geretourneerde modules zonder een eerder schriftelijke bevestiging van defect.

·          Het vervangen van producten verlengd de garantieperiode niet.

·          Een defect aan de module moet vermeld worden binnen het tijdsbestek van de garantie.

·          Werkzaamheden binnen de installatiegarantie van 5 jaar wordt beschouwd als service werkzaamheden er worden geen kosten doorberekend aan de klant. (Dit geldt niet voor online verbinding, zie artikel 10.1)

·          Werkzaamheden buiten de installatiegarantie van 10 jaar, brengt GreenTecSolar de klant arbeidskosten en reiskosten in rekening, ongeacht als de klant nog recht heeft op product garantie.

·          Uw factuur is uw garantiebewijs.

Prestatiegarantie van de zonnepaneelmodules:

·          Bij degradatie van panelen boven 10% binnen 10 jaar en 20% binnen 25 jaar gerelateerd aan het minimale piekvermogen, zal een schikking getroffen worden met de klanten mits de degradatie te wijten is aan slechts de module. De schikking mag de originele aankoopprijs per teveel gedegradeerde wattpiek ten opzichte van het nominale vermogen niet overschrijden.

9.2·          De prestatiegarantie geldt exclusief voor degradatie en niet voor andere defecten aan de zonnepaneelmodules.

·          De prestatiecontrole vindt plaats onder standaard test condities (STC). Temperatuur 25C, irradiatie van 1000W/m2 en AM -1 ,5 spectrum, volgens IEC 60904 voorschriften.

9.3Door reparatie en/of vervangen gaat de garantietermijn niet opnieuw in. Tenzij u uitdrukkelijk anders is

Aangegeven en schriftelijk bevestigd.

Voor overige garantiebepalingen wordt verwezen naar de regelingen en vorderingen die de wet aan GreenTecSolar stelt.

Artikel 10 Overige bepalingen

10.1Online verbinding:

Internet verbinding met de omvormer worden eenmalig aangesloten via netwerkkabel en/of WiFi aansluiting, handleiding WiFi verbinding wordt na oplevering aan de klant overhandigd.

10.2GreenTecSolar is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene en leveringsvoorwaarden aan te passen.

Lopende overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene en leveringsvoorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.

bottom of page